موسسه دانش‌گستر فرنام

مقالات آموزشی

فلوچارت رسیدگی به مقالات دانشگاه تهران


...
ادامه مطلب »

فلورچارت COPE (فارسی - شماره 1)

موارد انتشار تكراري (1مضاعف) چه اقدامی انجام شود؟ (الف) مورد مشكوك به انتشار تكراري در يك مقاله ی ثبت شده در دفتر مجله
راهنمایی: منظور از انتشار تک...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)


ﺮاﻫﻧﻤﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎﺰي ﻧﺷﺮﻳﺎﺖ دﺮ ﭘﺎﻳﮔﺎهﻫﺎي ﻤﻌﺗﺒﺮ ﻋﻟمی
DOAJ - پایگاه نشریات با دسترسی آزاد
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد )DOAJ( در ﺳﺎل ٢٠٠٣ در داﻧﺸﮕﺎ...
ادامه مطلب »

ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)


ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق اﻧﺘﺸﺎر (COPE) در ﺳﺎل ١٩٩٧ ﺗﻮﺳـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻰ از وﻳﺮاﺳـﺘﺎران ﻧﺸـﺮﻳﻪ در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از ٠٠٠،١٠ ﻋﻀﻮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)


ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺳﺎزى ﻧﺸﺮﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ در ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻖ در آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﺻﻮ...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)


ویژگی‌های ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ داراى ﻳﻚ وﺑﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ وﺑﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪىﻫﺎیی ذﻳﻞ، ﺑﺎﻳﺪ داراى آرم ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧ...
ادامه مطلب »

10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما


نویسندگان، ماه‌ها کار را آماده و مقاله علمی خود را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند به‌طور گسترده‌ای آن را به اشتراک بگذارند. این ت...
ادامه مطلب »

راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)


ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﺔ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ا...
ادامه مطلب »

راهنمای فارسی نمایه سازی موسسه فرنام

نمایه‌سازی مجله در نمایه‌سازهای معتبر بین‌المللی، باعث افزایش شهرت مجله و ارتقا سطح کیفی و کمی مجلات علمی پژوهشی خواهد شد.
موسسه دانش...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (استرداد)


1- استرداد یا سلب اعتبار
از آنجا که استرداد یک مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار یک محقق و یا مجله در دراز مدت لطمه بزند....
ادامه مطلب »

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
ابلاغ شده در تاریخ یازدهم شهریور 1394 از طرف وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور
مقدمه:
با عنایت به تاک...
ادامه مطلب »

استرداد یا سلب اعتبار (retraction)


استرداد یک مقاله توسط یک مجلۀ علمی این پیام روشن را می‌فرستد که اعتبار مقاله زیر سوال رفته است. از آنجا که مقالۀ مسترد شده از مجلۀ چاپی و...
ادامه مطلب »

هیئت تحریریه مجله علمی


هیئت تحریریه
هیئت تحریریه معمولاً از افرادی برجسته در حوزۀ تخصصی نشریه تشکیل می‌شود. داشتن یک هیئت تحریریه بسیار مهم است:
"آنها به عن...
ادامه مطلب »

سردبیر (Editor in chief) و مدیر ویراستاری (Managing editor) چه کسانی هستند؟


به گزارش واحد نشریات، دانش گستر فرنام
سردبیر (Editor in chief) و مدیر ویراستاری (Managing editor) دو شغل کاملا مجزا هستند که گاه در وظایفشان ...
ادامه مطلب »

نمرۀ ارجاعات (CiteScore) معیاری جدید و مطمئن

نمرۀ ارجاعات (CiteScore): معیار سنجش جدید که به شما کمک می‌­کند عملکرد مجله را دنبال کرده و تصمیم­‌گیری کنید
معیارهای جدید الزویر د...
ادامه مطلب »

چگونه یک مجله علمی تاسیس کنیم؟


چگونه یک مجله علمی تاسیس کنیم؟
ایران در میان کشورهای در حال توسعه جایگاه قابل توجهی در تولیدات علمی دارد. به گزارش دکتر جعفر مهرداد، مدیر پایگ...
ادامه مطلب »

چگونه یک هیأت تحریریۀ قدرتمند داشته باشیم

ترجمه و گردآوری: واحد نشریات موسسه دانش گستر فرنام
ایده­‌هایی برای نقش کارمندان و استخدام نیروهای جدید در هیئت تحریریه
نشریات از داشتن یک...
ادامه مطلب »

آموزش کامنت گذاری در فایل PDF - نوشتن توضیحات در PDF

آموزش کامنت گذاری یا نوشتن توضیحات در یک فایلPDF
در دنیای پژوهش و مقاله‌نویسی حتما برای شما هم پیش آمده است که مجبور باشید روی یک فایل PDF، ت...
ادامه مطلب »

معیارهای قرارگیری در لیست نویسندگان یک مقاله علمی کدامند؟

کمیته ی بین المللی ادیتورهای مجلات پزشکی (ICMJE) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می کند (Authorship criteria) و شخصی که هر چهار معیار را داش...
ادامه مطلب »

انواع داوری مقالات علمی

داوری مقالات و متون علمی در حقیقت قضاوت (judgment) دقیق یک پروژه علمی است. این قضاوت موجب افزایش اعتبار (validity)، دقت (accuracy) و تقویت محتوای اثر ...
ادامه مطلب »
 
پست‌های برجسته
ﭘﺎﻳﮕﺎه The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)
10 اشتباه رایج در انتخاب عنوان برای مقاله شما
استرداد یا سلب اعتبار (retraction)
هیئت تحریریه مجله علمی
آخرین پست‌ها
ﭘﺎﻳﮕﺎه The Committee on Publication Ethics (COPE)
راهنمای نمایه سازی، قسمت سوم (ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﻮد)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (مجوز حق انتشار)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت دوم)
راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی (قسمت اول)
دسته‌ها
بدونیم ضرر نداره
نوشتن به زبان آدمیزاد
نمونه کار
اطلاعیه‌ها
مقالات آموزشی
لیست مجلات
دانلودها
آموزش مقاله نویسی
آموزش مدیریت مجله
قوانین کمیته اخلاق
مقالات عمومی
عضویت در خبرنامه
با ثبت نام در خبرنامه فرنام، از آخرین اخبار و مقاله های علمی باخبر شوید: