موسسه فرنام

لیست مجلات

Iranian Conservation Science Journal

Iranian Conservation Science Journal
We are delighted to introduce Iranian Conservation Science Journal, (ICSJ).
ICSJ provides a perfect opportunit...
ادامه مطلب »

Multidisciplinary Cancer Investigation

Multidisciplinary Cancer Investigation
Multidisciplinary Cancer Investigation is a quarterly peer-reviewed journal focusing on all aspects of cancer ...
ادامه مطلب »

Iranian Journal of Pathology


Publisher
Iranian Society of Pathology
Editor-in-Chief
Prof. Mohammadreza Jalali Nadoushan
Executive Manager
Dr. Hos...
ادامه مطلب »

Modern Medical Laboratory Journal

Title(s): Modern Medical Laboratory Journal
ISO Abbreviation: Mod Med Lab J
Online ISSN 2371-770X
Publisher: Farname Inc. (Canada)
Publication ...
ادامه مطلب »

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران


فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
نمایۀ ISC دارای ضریب تأثیر ۰/۱۱۸ در حیطۀ علوم پزشکی کشور
دارای رتبۀ علمی ـ پژوهشی از...
ادامه مطلب »

خدمات مدیریت مجلات علمی

خط‌مشی دانش گستر فرنام ارائه خدمات تخصصی مدیریت مجلات علمی - پژوهشی، طراحی گرافیکی و چاپ می‌باشد. بروزرسانی نشریات علمی پژوهشی، استاندارسازی...
ادامه مطلب »

مجلۀ میکروب‌شناسی پزشکی ایران


دوماهنامۀ علمی ـ پژوهشی میکروب‌شناسی پزشکی ایران
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا ایراجیان
مدیر اجرایی و جانشین سردبیر: دکتر رضا ...
ادامه مطلب »