ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها 

 

موسسۀ فرنام با داشتن کادری توانمند در امور چاپ و انتشار کتاب همراه مشتریان خود است. فرنام در تمامی مراحل چاپ اعم از ویرایش (ادبی و علمی)، مقابله (تطابق با متن اصلی به زبان‌های مختلف)، بازنویسی متن، صفحه‌آرایی (با نرم‌افزار Word و InDesign) و طراحی جلد در خدمت شماست.

این کتاب در سه بخش، 20 فصل و 706 صفحه آماده شده است. موسسه فرنام افتخار داشت که در این پروژه با نظارت جناب آقای مهندس سجاد سعدی، ویرایش ادبی، علمی و صفحه‌آرایی این کتاب را به اتمام برساند. 

این کتاب مرجع، برای اولین بار در ایران توسط تیم پژوهشگاه مهندسی دانشگاه امام حسین (مهندسی جواد غلامی و مهندسی علی طهماسبی) ترجمه شده و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفته است. 

 

 

فهرست این کتاب به شرح زیر است: 

اصول بهره‌وری انرژی

1- فصل اول (مقدمه)

0-1- اهداف و حوزة عمل

1-1- محرک‌های بهره‌وری انرژی

2-1- چگونه از این راهنما استفاده کنیم؟

 منابع

بخش اول (طراحی ساختمان)

2- فصل دوم (فرایند طراحی)

0-2- کلیات

1-2- مراحل فرایند طراحی

2-2- تیم طراحی

3-2- دستورالعمل بهره‌وری انرژی

4-2- قرارداد طراحی

5-2- انتخاب تجهیزات

منابع

3- فصل سوم (توسعة استراتژی طراحی)

0-3- کلیات

1-3-یکپارچه‌سازی ساختار و خدمات

2-3- یکپارچه‌سازی خدمات

3-3- به حداقل رساندن ملزومات خدمات

منابع

4- فصل چهارم (توسعة استراتژی‌های انرژی)

0-4- استراتژی انرژی و کاهش کربن

1-4- تعریف کربن صفر

2-4- سند تأییدشدة مقررات ساختمان 

3-4- سیاست برنامه‌ریزی

4-4- گزارش استراتژی انرژی در حمایت از برنامه‌های کاربردی

5-4- دیاگرام توسعة استراتژی انرژی

6-4- گزینه‌های تکنولوژی کم‌کربن و کربن صفر

7-4- تکنولوژی‌های کم‌کربن و ‌کربن صفر

8-4-اندازه‌گیری انرژی

منابع

5- فصل پنجم (طراحی مفهومی)

0-5- کلیات

1-5- ملاحظات سایت

2-5- فرم ساخت

3-5- خدمات

4-5- خلاصه

 منابع

6- فصل ششم (استراتژی‌های کنترل)

0-6- کلیات

1-6- توسعة استراتژی

2-6- ‌کارکردهای کنترل استراتژیک

3-6- سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان

4-6- امکان کنترل‌ برای ساکنان

 منابع

7- فصل هفتم (طراحی تهویه و تهویۀ مطبوع)

0-7- کلیات

1-7- تهویۀ طبیعی

2-7- تهویۀ مکانیکی و تهویۀ مطبوع

4-7- کنترل‌های تهویۀ مطبوع

منابع

8- فصل هشتم (طراحی سیستم تبرید)

0-8- کلیات

1-8- کاهش نیاز به خنک‌سازی

2-8- طراحی سیستم‌هایی با بهره‌وری انرژی بالا

3-8- بهره‌وری سردسازی

4-8- تجهیزات اولیه

5-8- سیستم‌های توزیع

6-8- کنترل‌ها

منابع

9- فصل نهم (طراحی نورپردازی)

0-9- کلیات

1-9- اهداف طراحی

2-9- انتخاب چراغ‌ها

3-9- انتخاب منابع نورپردازی

4-9- دستگاه کنترل (Ballast)

5-9- کنترل نورپردازی

منابع

10- فصل دهم (طراحی گرمایش و آب داغ)

0-10- کلیات

1-10- تجهیزات اولیه

2-10- سیستم‌های توزیع

3-10- کنترل‌ها

4-10- مصرف انرژی 

5-10- گرمایش محلی 

منابع

11- فصل یازدهم (موتورها و سیستم‌های انتقال ساختمان) 

0-11- کلیات

1-11- به حداقل رساندن بار موتور

2-11- انتخاب و اندازة موتور

3-11- موتور محرک 

4-11- کنترل بار موتور 

5-11- سیستم‌های انتقال ساختمان 

منابع

12- فصل دوازدهم (سیستم‌های الکتریکی و تجهیزات اداری)

0-12-کلیات

1-12- دستگاه‌های پرمصرف

2-12- تجهیزات اداری 

3-12- مصرف انرژی 

4-12- جذب گرما و تهویة مطبوع

منابع

13- فصل سیزدهم (بررسی طراحی) 

0-13- کلیات

1-13- بررسی براساس بارهای داخلی و جذب گرما

2-13- بررسی براساس اهداف مصرف انرژی

3-13- بررسی براساس اهداف زیست‌محیطی

منابع

14- فصل چهاردهم (راه‌اندازی، تحویل و بازخورد)

 0-14- کلیات

1-14- بررسی‌های روی سایت

2-14- پروسة راه‌اندازی

3-14- تحویل و بازخورد

4-14- سند ساختمان

5-14- ارزیابی پس از ساکن‌شدن و بازخورد

منابع

بخش دوم (ساخت و ارتقای ساختمان)

15- فصل پانزدهم (مدیریت ساختمان)

0-15- کلیات

1-15- درکی صحیح از ساختمان 

2-15- توسعة یک استراتژی مدیریت انرژی 

3-15-  ساختارهای مدیریت

4-15- در جریان بودن ساکنان 

منابع

16- فصل شانزدهم (مالکیت و نوسازی)

0-16- کلیات

1-16-مالکیت یک ساختمان نوساز یا موجود

2-16- نوسازی با بهره‌وری انرژی بالا

3-16- مقررات ساختمان و نوسازی 

4-16- سطوح نوسازی 

5-16- اقدامات نوسازی 

منابع

17- فصل هفدهم (نگهداری و تعمیرات و بهره‌وری انرژی)

0-17- کلیات

1-17- بازرسی تهویۀ مطبوع

2-17- برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

3-17- قراردادهای نگهداری و تعمیرات

4-17- نظارت بر نگهداری و تعمیرات

5-17- چک لیستی برای نگهداری و تعمیرات و بهره‌وری انرژی

منابع

18- فصل هجدهم (حسابرسی و برآورد انرژی) 

0-18- کلیات

1-18- اقدامات اساسی ذخیرۀ انرژی 

2-18- توسعۀ برنامۀ مدیریت ذخیرۀ انرژی/کربن 

3-18- حسابرسی و برآورد انرژی چیست؟ 

5-18- چگونگی انجام برآورد و حسابرسی انرژی 

6-18- حسابرسی اولیه 

7-18- برآورد سایت 

8-18- ارزیابی اقدامات ذخیرۀ انرژی 

9-18- تحلیل و گزارش 

10-18- به‌کارگیری ذخیره‌ها 

11-18- اقدامات خاص ذخیرۀ انرژی 

منابع 

 ضمیمۀ 18- الف 1: چک‌لیست برآورد سایت 

19- فصل نوزدهم (معیار، نظارت و هدف‌گذاری) 

0-19- کلیات 

1-19- پروسۀ M&T 

2-19- استفاده از داده‌های انرژی 

3-19- تنظیم یک سیستم M&T 

4-19- کیفیت داده‌ها 

5-19- تکنیک‌های تحلیل M&T

6-19- الگوبرداری مصرف نهایی 

7-19- هدف‌گذاری 

8-19- نگهداری ذخیره‌ها 

بخش سوم (معیارها)

 20- فصل بیستم (معیارهای انرژی) 

0-20- کلیات 

1-20- معیارهای کلی ساختمان

2-20- معیارهای دقیق اجزا

3-20- معیارهای دقیق مصرف نهایی 

 پیوست 

     فاکتورهای تبدیل و داده‌های سوخت

     مقادیر تصحیح خوانش اندازه

     پیوست 1. فاکتورهای تبدیل، داده‌های سوخت و مقادیر تصحیح خوانش اندازه

 الف 1-1- فاکتورهای تبدیل و داده‌های سوخت 

      ب 2-1- اصلاح خوانش اندازه