مشخص کردن تعداد صفحات کتاب

برای کسانی که می‌خواهند خود صفحه‌آرایی کتابشان را انجام دهند نکاتی دربارۀ صفحه‌آرایی و آماده کردن فایل در ذیل آمده است. برای به دست آوردن تعداد تقریبی صفحات کتاب خود می‌توانید بدین‌صورت عمل کنید:

-          برای تبدیل کتاب به سایز رقعی اندازۀ سایز را ۱۴٫۵ در ۲۱ و Margins را ۲ بگذارید.

-          برای تبدیل کتاب به سایز وزیری اندازۀ سایز را ۱۷٫۵ در ۲۵ و Margins را ۲٫۲ بگذارید.

-          تمامی فاصله‌ها به سانتی‌متر هستند.

-          برای شماره‌گذاری صفحات دقت کنید که شماره‌گذاری دقیقا از همان صفحۀ اول شروع می‌شود. در واقع صفحۀ بسم ا… صفحۀ شمارۀ یک کتاب شماست.

-          بهترین روش برای اطمینان از درست عمل کردن این است که کتابی را که تقریبا هم‌موضوع کتاب شماست به دست بگیرید و مطابق با آن صفحات خود را تنظیم کنید.

-          صفحۀ اول: بسم ا…

-          صفحۀ دوم: صفحه را سفید بگذارید.

-          صفحۀ سوم: عنوان کتاب و نام نویسنده یا مترجم

-          صفحۀ چهارم: این صفحه مختص فیپا و شناسنامۀ کتاب است که توسط ناشر تهیه می‌شود که شما می‌توانید آن را سفید بگذارید.

-          صفحات بعدی شامل فهرست، مقدمه، تقدیم و… و مطالب اصلی است که می‌توانید با سلیقۀ خود آن را تکمیل کنید.