فرنام باور دارد که باید تصمیمات علمی و پژوهشی انتشارات ما فارغ از مسائل تجاری باشد. برای محافظت از استقلال، اعضای انتشارات باید با تمامی تصمیمات هیئت تحریریه، نگرانی‌ها و انتقادهای مربوط به آن‌ها به طور جدی برخورد کنند. اعضای انتشارات معمولاً شامل سردبیر، ویراستاران، هیئت تحریریه یا هیئت‌داوران می‌شود. همچنین هیچ‌یک از شرکای تجاری و اسپانسرها حقی در اخذ تصمیم‌های علمی و پژوهشی و یا اثرگذاری بر آن‌ها ندارند. هرگونه عدول از این مراتب به معنای زیر پا گذاشتن استقلال هیئت تحریریه است.