1- استرداد یا سلب اعتبار

 از آنجا که استرداد یک مقاله در پایگاه ثبت میشود، می‌تواند به اعتبار یک محقق و یا مجله در دراز مدت لطمه بزند. به همین سبب، دلایل استرداد باید بسیار شفاف و قابل اثبات باشند؛ به خصوص باید تمایزی میان خطای انسانی و تخلف علمی عمدی قائل شد. مجله تنها بعد از محرز شدن خطا از سمت نویسنده (گان) می‌تواند یک مقاله را مسترد کند.

 

1-1-1 خطای انسانی: خطا در جمع‌آ‌وری داده و یا دسته‌بندی آنها، تحلیل آماری نامطمئن، و اموری از این قبیل که در داوری مورد تردید نبوده است. خطای انسانی محسوب می‌گردد.

 

1-1-2 تخلف علمی عمدی: ارسال مقاله هم‌زمان برای چندین مجله، مغایرت در اهداف، داده­‌سازی و یا دست‌کاری داده­‌ها، عدم تطابق با قوانین تحقیق و تحریف داده‌ها که شامل دست‌کاری در تصاویر و سرقت علمی می‌شود، از این دست هستند.

 تبصره 1: تا پیش از محرز شدن  تخلف، تمام مکاتبات بین مجله و نویسنده (گان) محرمانه تلقی می‌شود.

 

1-2- استرداد مقاله از طرف مجله با ارائه دلایل به نویسنده (گان) انجام می‌شود. چنانچه نویسنده (گان) در زمان مقرر به مجله پاسخ نداده و یا تخلف آنها محرز شده باشد، مقاله مسترد می‌گردد. 

 

1-3- در صورت وقوع خطای انسانی، وقتی امکان بازتولید نتایج یک مقاله وجود داشته باشد، مقاله با انتشار بیانیه شفاف، تصحیح شده و مشکل برطرف میشود و نیاز به استرداد نیست.

 

1-4-  در صورت تخلف عمدی، مقالۀ مذکور مسترد می‌گردد.

 

1-5- چنانچه مقاله بصورت الکترونیکی منتشر شده باشد، سردبیر می‌تواند یکی یا چند مورد ذیل را بعد از نوشتن دلیل (دلایل) بصورت شفاف در وب‌سایت مجله و در ابتدای مقاله انجام دهد:

 

1-5-1 ذکر عبارت مسترد شده (Retracted) در ابتدا و انتهای عنوان مقاله و نوشتن توضیح شفاف دلیل استرداد در قسمت خلاصه مقاله و حذف متن کامل مقاله به همراه خلاصه مقاله

 1-5-2 ذکر عبارت مسترد شده (Retracted) در ابتدا و انتهای عنوان مقاله و نوشتن توضیح شفاف دلیل استرداد در قسمت خلاصه مقاله و حذف متن کامل مقاله و باقی گذاشتن خلاصه مقاله

 1-5-3 استفاده از Watermark در متن تمام صفحات مقاله و ذکر "مسترد شده یا Retracted " در متن مقاله، در صورتی که اصل مقاله حذف نشود.

 1-5-4 اطلاع و ارسال مدارک به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه

 1-5-5 اطلاع و ارسال مدارک به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه نویسنده مسئول

  1-5-6 اطلاع و ارسال مدارک به کمیته اخلاق در پژوهش وزارت

 1-5-7 اطلاع و ارسال مدارک به ناشر

 1-5-8 اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده (گان) برای مدتی معین