استرداد یا سلب اعتبار

از آنجا که استرداد مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار محقق یا مجله در بلندمدت لطمه بزند. به همین سبب، دلایل استرداد باید بسیار شفاف و قابل‌اثبات باشند؛ به‌خصوص باید تمایزی میان خطای انسانی و تخلف علمی عمدی قائل شد. مجله تنها بعد از محرز شدن خطا از سمت نویسنده/نویسندگان می‌تواند یک مقاله را مسترد کند.

خطای انسانی: خطا در جمع‌آوری داده یا دسته‌بندی آن‌ها، تحلیل آماری نامطمئن و اموری از این قبیل، که در داوری مورد تردید نیستند، خطای انسانی محسوب می‌شود.

تخلف علمی عمدی: ارسال مقاله به طور همزمان برای چندین مجله، مغایرت در اهداف، داده‌سازی یا دست‌کاری داده‌ها، تطابق نداشتن با قوانین تحقیق و تحریف داده‌ها، که شامل دست‌کاری در تصاویر و سرقت علمی می‌شود، از این دست هستند.

تبصره: تا پیش از محرز شدن تخلف، تمام مکاتبات بین مجله و نویسنده/نویسندگان محرمانه تلقی می‌شود.

مجله با ذکر دلایل مقاله را به نویسنده/نویسندگان مسترد می‌کند. چنانچه نویسنده/نویسندگان در زمان مقرر به مجله پاسخ ندهند یا تخلف آن‌ها محرز شده باشد، مقاله مسترد می‌شود.

در صورت وقوع خطای انسانی، وقتی امکان بازتولید نتایج مقاله وجود داشته باشد، مقاله با انتشار بیانیۀ شفاف تصحیح و مشکل برطرف می‌شود و نیاز به استرداد نیست.

در صورت تخلف عمدی، مقاله مسترد می‌شود.

چنانچه مقاله به‌صورت الکترونیکی منتشر شده باشد، سردبیر می‌تواند یک یا چند اقدام ذیل را بعد از نوشتن دلیل (دلایل) به‌صورت شفاف در وب‌سایت مجله و در ابتدای مقاله انجام دهد:

-          ذکر عبارت «مستردشده» (Retracted) در ابتدا و انتهای عنوان مقاله و توضیح شفاف دلیل استرداد در قسمت خلاصۀ مقاله و حذف متن کامل مقاله به همراه خلاصۀ مقاله.

-          ذکر عبارت «مستردشده» (Retracted) در ابتدا و انتهای عنوان مقاله و توضیح شفاف دلیل استرداد در قسمت خلاصۀ مقاله و حذف متن کامل مقاله و باقی گذاشتن خلاصۀ مقاله.

-          استفاده از Watermark در متن تمام صفحات مقاله و ذکر «مستردشده» در متن مقاله، در صورتی که اصل مقاله حذف نشود.

-          اطلاع و ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق در پژوهش دانشگاه

-          اطلاع و ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق در پژوهش دانشگاه نویسندۀ مسئول

-          اطلاع و ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق در پژوهش وزارت

-          اطلاع و ارسال مدارک به ناشر

-          اجتناب از پذیرش مقالات آتی نویسنده/نویسندگان برای مدتی معین