مسئولیت داوران

1.        سهیم بودن در تصمیم هیئت تحریریه

داوری هم‌طراز به سردبیر در تصمیم‌گیری و به نویسنده در بهبود بخشیدن به مقاله کمک می‌کند. داوری هم‌طراز مؤلفه‌ای اساسی در روابط علمی است و در بطن آن قرار دارد.

 

2.      شایستگی

هر داوری اگر احساس کند برای داوری مقاله‌ای که به او سپرده شده شایستگی ندارد، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند و انصراف خود را از داوری آن مقاله اعلام کند.

 

3.     محرمانگی

هر دست‌نوشته‌ای که برای داوران ارسال می‌شود، باید محرمانه بماند و نباید به شخص دیگری نشان داده شود، مگر با اجازهٔ سردبیر. چنانچه تخلف از محرمانگی محرز شود، سردبیر باید به کمیتۀ اخلاق در پژوهش موضوع را اطلاع دهد و می‌تواند یک یا تمام موارد ذیل را بر اساس تخلف انجام دهد:

-          خودداری از انتشار دست‌نوشته‌های دیگر داور

-          نوشتن یادداشت و حذف داور از لیست داوران مجله

-          انتشار اصلاحیه یا تکذیبیه در شمارهٔ آتی نشریه (در صورت انتشار)

-          اجتناب از پذیرش مقالات آتی داور برای مدتی معین

-          حذف مقالات قبلی داور از سایت یا بانک اطلاعاتی نشریه

-          اطلاع به ناشر مجله در خصوص وقوع تخلف

-          ارسال مدارک به معاونت پژوهش دانشگاه داور که مرتکب تخلف شده است.

-          اطلاع به کمیتۀ اخلاق پژوهش دانشگاه تهران

-          ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق پژوهش وزارت و پیگیری موضوع از طریق کمیته

 

4.      استانداردهای بی‌طرفی

داوری‌ها باید بی‌طرفانه انجام شوند. انتقاد از شخص نویسنده پذیرفته نیست. داوران باید نظرات خود را شفاف و با ادله بیان کنند. هرگونه توهین به نویسنده/نویسندگان از طرف دیگران تخلف محسوب می‌شود و قابل ارجاع به کمیتۀ اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران است. همچنین سردبیر می‌تواند هریک از عوامل بند 5 فصل سوم این راهنما را اجرا کند.

 

5.     شناخت منابع

داوران باید مطالب مربوطی را که در متن مقاله به آن‌ها اشاره نشده بشناسند. همچنین باید هرگونه شباهت و همپوشانی میان دست‌نوشته را با مقالات از پیش چاپ‌شده در نظر بگیرند و در صورت مشاهده به سردبیر گزارش دهند.

 

6.      تعارض در منافع

مطالب چاپ‌نشدهٔ دست‌نوشته نباید بدون رضایت نویسنده در مقالهٔ خود داور استفاده شوند. اطلاعات و ایده‌های به‌دست‌آمده حین داوری باید محرمانه بماند و از آن‌ها استفادهٔ شخصی نشود.