اخلاق در نشر (مسئولیت داوران)

1-1-   سهیم بودن در تصمیم هیئت تحریریه

 

1-1-1 داوری هم‌طراز به سردبیر در تصمیم‌گیری و به نویسنده در بهبود بخشیدن به مقاله کمک می‌کند. داوری هم‌طراز مؤلفه‌ای اساسی در روابط علمی است و در بطن آن قرار دارد.

 

1-2- شایستگی

1-2-1 هر داوری اگر احساس کند برای داوری مقاله‌ای که به او سپرده شده شایستگی ندارد، باید موضوع را به اطلاع سردبیر برساند و انصراف خود را از داوری آن مقاله اعلام کند.

 

1-3- محرمانگی

1-3-1 هر دست‌نوشته‌ای که برای داوران ارسال می‌شود، باید محرمانه بماند و نباید به شخص دیگری نشان داده شود، مگر با اجازهٔ سردبیر.

1-3-2 چنانچه تخلف از محرمانگی محرز شود، سردبیر باید به کمیتۀ اخلاق در پژوهش موضوع را اطلاع دهد و می‌تواند یک یا تمام موارد ذیل را بر اساس تخلف انجام دهد:

 

1-3-2-1-  خودداری از انتشار دست‌نوشته‌های دیگر داور (درصورتی‌که هنوز دست‌نوشته منتشرنشده است)

1-3-2-2- نوشتن یادداشت و حذف داور از لیست داوران مجله

 

1-3-2-3- انتشار اصلاحیه یا تکذیبیه در شمارهٔ آتی نشریه (در صورت انتشار)

1-3-2-4-اجتناب از پذیرش مقالات آتی داور برای مدتی معین

1-3-2-5- حذف مقالات قبلی داور از سایت یا بانک اطلاعاتی نشریه

1-3-2-6اطلاع به ناشر مجله در خصوص وقوع تخلف

1-3-2-7- ارسال مدارک به معاونت پژوهش دانشگاه داور که مرتکب تخلف شده است.

1-3-2-8- اطلاع به کمیتۀ اخلاق پژوهش دانشگاه تهران

1-3-2-9- ارسال مدارک به کمیتۀ اخلاق پژوهش وزارت و پیگیری موضوع از طریق کمیته

 

1-4- استانداردهای بی‌طرفی

1-4-1- داوری‌ها باید بی‌طرفانه انجام شوند. انتقاد از شخص نویسنده پذیرفته نیست. داوران باید نظرات خود را شفاف و با ادله بیان کنند. هرگونه توهین به نویسنده/نویسندگان از طرف دیگران تخلف محسوب می‌شود و قابل ارجاع به کمیتۀ اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران است. همچنین سردبیر می‌تواند هریک از عوامل بند 5 فصل سوم این راهنما را اجرا کند.

 

 

1-5- شناخت منابع

1-5-1- داوران باید مطالب مربوطی را که در متن مقاله به آن‌ها اشاره نشده بشناسند. همچنین باید هرگونه شباهت و همپوشانی میان دست‌نوشته را با مقالات از پیش چاپ‌شده در نظر بگیرند و در صورت مشاهده به سردبیر گزارش دهند.

 

 

1-6- تعارض در منافع

1-6-1- مطالب چاپ‌نشدهٔ دست‌نوشته نباید بدون رضایت نویسنده در مقالهٔ خود داور استفاده شوند. اطلاعات و ایده‌های به‌دست‌آمده حین داوری باید محرمانه بماند و از آن‌ها استفادهٔ شخصی نشود.