1- تعارض در منافع

 1-1- تعارض منافع عبارت است از وجود هرگونه منفعت مالی و غیرمالی که احتمال دارد نویسنده، داور یا سردبیر را در اظهار صادقانهٔ نظر خود تحت تأثیر قرار دهد. وجود تعارض منافع به‌خودی‌خود برای یک دست‌نوشته مشکل اخلاقی محسوب نمی‌شود.

 1-2- نویسنده/نویسندگان یک دست‌نوشته باید هرگونه تعارض منافع خود را، که از نگاه مخاطبان پوشیده است، در متن یا ذیل دست‌نوشته به‌طور شفاف اعلام کنند.

 تبصره: قرارداد میان پژوهشگران و حامی مالی پژوهش نباید متضمن منع اعلام تعارض منافع در دست‌نوشته باشد.

 1-3- نویسنده/نویسندگان باید منابع تأمین هزینه‌های پژوهش و نگارش مقاله را به‌طور شفاف معرفی کنند.

 

 2- حریم خصوصی و رازداری

2-1- اطلاعات مشخص‌کنندهٔ هویت شخصی آزمودنی‌ها، کارکنان محل انجام پژوهش یا هر فرد دیگری غیر از نویسندگان دست‌نوشته و افرادی که از آنها سپاسگزاری می‌شود، نباید در متن دست‌نوشته، عکس‌ها، شجره‌نامه‌ها یا هر قسمت دیگری آورده شود، مگر اینکه فرد موردنظر یا نمایندۀ قانونی او برای نشر آن اطلاعات رضایت آگاهانهٔ کتبی داده باشد.

 تبصرۀ ۱: در مورد عکس افراد، پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به شناسایی فرد نشود. پوشاندن چشم‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، مگر آنکه رضایت آگاهانهٔ کتبی اخذ شده باشد.

 تبصرهٔ ۲: در صورتی ‌که انتشار دست‌نوشته بدون محرمانه ماندن کلیهٔ اطلاعات هویتی یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به کشف هویت افراد در مادهٔ فوق شود، امکان‌پذیر نباشد و اخذ رضایت آگاهانه نیز مقدور نباشد، رسیدگی به اصل ادعای عدم دسترسی به افراد مذکور و ضرورت انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آن بر عهدهٔ کمیتهٔ اخلاق منطقه‌ای خواهد بود.

 تبصرهٔ ۳: انتشار اطلاعاتی که از پیش و به روش صحیح دردسترس عموم قرار گرفته‌اند، نیاز به اخذ رضایت آگاهانه ندارد.

2-2- سردبیر، هیئت تحریریه و داوران باید تمام جزئیات روند بررسی و داوری مقالهٔ ثبت‌شده در سیستم را محرمانه نگه دارند. جز در مواردی که داوری به شکل باز اتفاق می‌افتد، کل مراحل داوری باید بدون ذکر نام صورت بگیرد و نام داوران فاش نشود. داوران نیز باید اطلاعات مقالات را محرمانه نگه دارند.