راهنمای داوری دوسو کور

در سیستم داوری دوسو کور، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسندۀ مقاله و نویسنده از نام داور مطلع نمی‌شود.

برای انجام این نوع داوری، مجله باید روندی ایجاد کند که طی آن ارسال‌کنندۀ مقاله فایل نهایی بدون نام نویسندگان را به مجله ارسال کند. در چنین حالتی معمولا سفارش دو نوع فایل به نویسنده داده می‌شود:

·        فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان

·        فایل حاوی عنوان مقاله به همراه نام و آدرس کامل نویسندگان

فایل حاوی نام نویسندگان به «صفحۀ عنوان» نیز شهرت دارد. در این حالت ترتیب نویسندگان اهمیت دارد و باید شامل این اطلاعات باشد:

-          عنوان مقاله

-          اسامی نویسندگان به ترتیب

-          آدرس نویسندگان به ترتیب نام درج‌شده و آدرس ایمیل‌ها

-          سپاسگزاری‌ها

-          تعارض در منافع

-          مشخص بودن نویسندۀ مسئول و طریقۀ ارتباط با او