موسسه فرنام

Cyberspace Studies

نام مجله
 Cyberspace Studies
عنوان خلاصه
 JCSS
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 سالنامه
وب‌سایت
 https://jcss.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-5499
شاپا الکترونیک
 2588-5502
مدیر مسئول
 پروفسور محمد مرندی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران از طرف مرکز تحقیقات سیاست سایبری
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 پروفسور سعیدرضا عاملی
مدیر داخلی
 دکتر حمید مولایی