موسسه فرنام

Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research

نام مجله
 Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research
عنوان دیگر
 JOGCR
عنوان خلاصه
 J. Obstet. Gynecol. Cancer Res.​
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://jogcr.com
شاپا چاپی
 2645-3991
شاپا الکترونیک
 2476-5848
مدیر مسئول
 Azam-sadat Mousavi
صاحب امتیاز
 Iranian Society of Gynecology Oncology
ناشر
 فرنام
وب‌سایت ناشر
 farname.ir
سردبیر
 Nadereh Behtash
مدیر داخلی
  Mahboobeh Shirazi
گروه‌بندی
 Q4
نمایه‌ها
 CINHAL، OTHER
تلفن
 02188888615
پست الکترونیک
 info@jogcr.com
هزینه چاپ
 رایگان
هزینه داوری سریع
 رایگان
هزینه چاپ سریع
 رایگان
متوسط زمان داوری
 4 هفته
مصوب
 وزارت بهداشت