موسسه فرنام

Iranian Conservation Science Journal

نام مجله
 Iranian Conservation Science Journal
عنوان دیگر
 ICSJ
عنوان خلاصه
 Ir Cons Sci J
نوع انتشار
 فصلنامه
شاپا الکترونیک
 2588-2740
مدیر مسئول
 سید محمود بهشتی
صاحب امتیاز
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
ناشر
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
وب‌سایت ناشر
 http://www.richt.ir/portal/Home/
سردبیر
 قاسم کاویی
مدیر داخلی
 سحر برهان
متوسط زمان داوری
 3 هفته
مصوب
 وزارت بهداشت