موسسه فرنام

Iranian Economic Review

نام مجله
 Iranian Economic Review
عنوان دیگر
 IER
عنوان خلاصه
 Iran Econ Rev
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://ier.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1026-6542
مدیر مسئول
 ابوالقاسم مهدوی
صاحب امتیاز
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 پروفسور حسین عباسی نژاد
تلفن
 021-88004584
پست الکترونیک
 ier@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم