موسسه فرنام

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

نام مجله
 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials
عنوان خلاصه
 JUFGNSM
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jufgnsm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-6845
شاپا الکترونیک
 2423-6837
صاحب امتیاز
 دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمود حیدرزاده سهی
تلفن
 021-61114121
پست الکترونیک
 Jufgnsm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم