موسسه فرنام

مدیریت ورزشی

نام مجله
 مدیریت ورزشی
عنوان دیگر
 حرکت
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jsm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-9341
صاحب امتیاز
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمود گودرزی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/402
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61118853
مصوب
 وزارت علوم