موسسه فرنام

International Journal of Mining and Geo-Engineering

نام مجله
 International Journal of Mining and Geo-Engineering
عنوان خلاصه
 IJMGE
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://ijmge.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2345-6930
شاپا الکترونیک
 2345-6949
مدیر مسئول
 عباس مجدی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 فرامرز دولتی ارده جانی
مدیر داخلی
 گلناز جوزانیکوهان
مصوب
 وزارت علوم