موسسه فرنام

Civil Engineering Infrastructures Journal

نام مجله
 Civil Engineering Infrastructures Journal
عنوان خلاصه
 CEIJ
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
شاپا چاپی
 2322-2093
شاپا الکترونیک
 2423-6691
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 مسعود تابش
تلفن
 021-88956097
پست الکترونیک
 CEIJ@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم