موسسه فرنام

Iranian Journal of Management Studies

نام مجله
 Iranian Journal of Management Studies
عنوان خلاصه
 IJMS
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://ijms.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-7055
شاپا الکترونیک
 2345-3745
مدیر مسئول
 سیدمحمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 غلامرضا جندقی
مدیر داخلی
 حمیدرضا ایرانی
تلفن
 36166295 025
پست الکترونیک
 IJMS@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم