موسسه فرنام

تاریخ علم

نام مجله
 تاریخ علم
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jihs.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1735-0573
مدیر مسئول
 مسعود صادقی
صاحب امتیاز
 پژوهشکده تاریخ علم
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 حسین معصومی همدانی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-88993016
پست الکترونیک
 jihs@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم