موسسه فرنام

Earth Observation and Geomatics Engineering

نام مجله
 Earth Observation and Geomatics Engineering
عنوان خلاصه
 EOGE
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
شاپا چاپی
 2588-4352
شاپا الکترونیک
 2588-4360
مدیر مسئول
 عبدالرضا صفری
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محمد علی شریفی
مدیر داخلی
 محمد علی شریفی