موسسه فرنام

World Sociopolitical Studies

نام مجله
 World Sociopolitical Studies
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 سالنامه
وب‌سایت
 https://wsps.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-3119
شاپا الکترونیک
 2588-3127
مدیر مسئول
 دکتر سعیدرضا عاملی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 انجمن مطالعات جهانی ایرانی و دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://iwsa.ir/
سردبیر
 دکتر محمد علی موسوی
تلفن
 021-88015071
پست الکترونیک
 wsps@ut.ac.ir