موسسه فرنام

Iranian Journal of Pathology

نام مجله
 Iranian Journal of Pathology
عنوان دیگر
 IJP
عنوان خلاصه
 Iran J Pathol
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://ijp.iranpath.org/
شاپا چاپی
 1735-5303
شاپا الکترونیک
 2345-3656
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
صاحب امتیاز
 انجمن علمی آسیب شناسی ایران
ناشر
 فرنام
وب‌سایت ناشر
 https://iranpath.org/index.php?slc_lang=fa&sid=1
سردبیر
 دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
گروه‌بندی
 Q2
نمایه‌ها
 PUBMED، ISC، SCOPUS، DOAJ، CHEMICAL ABSTRACT، CINHAL، OTHER
هزینه چاپ
 300 هزار تومان
هزینه داوری سریع
 450 هزار تومان
هزینه چاپ سریع
 450 هزار تومان
متوسط زمان داوری
 2 ماه
مصوب
 وزارت بهداشت