موسسه فرنام

ادب عربی

نام مجله
 ادب عربی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jalit.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251 -9238
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 جواد اصغری
مدیر داخلی
 کمال سحاب اسدی ضمیر
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.020
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-66971170
پست الکترونیک
 jalit@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم