موسسه فرنام

International Journal of Women's Research

نام مجله
 International Journal of Women's Research
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://ijwr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2322-3901
شاپا الکترونیک
 2463-2345
صاحب امتیاز
 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa