موسسه فرنام

Energy Equipment and Systems

نام مجله
 Energy Equipment and Systems
عنوان خلاصه
 energyequipsys
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 http://www.energyequipsys.com/
شاپا چاپی
 2383-1111
شاپا الکترونیک
 2345-251X
مدیر مسئول
 محمدرضا حائری یزدی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 فرشاد کوثری
مدیر داخلی
 نغمه سادات سجادی
تلفن
 021-88225377
پست الکترونیک
 info@energyequipsys.com
مصوب
 وزارت علوم