موسسه فرنام

مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

نام مجله
 مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی
عنوان خلاصه
 JCAMECH
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jcamech.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-6713
شاپا الکترونیک
 2423-6705
مدیر مسئول
 دکتر ناصر سلطانی
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر عباس راستگو
پست الکترونیک
 jcamech@ut.ac.ir
هزینه چاپ
 مجانی
مصوب
 وزارت علوم