موسسه فرنام

Function and Disability Journal

نام مجله
 Function and Disability Journal
عنوان خلاصه
 Func Disabil J
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
مدیر مسئول
 دکتر اسماعیل ابراهیمی تکمجانی
صاحب امتیاز
 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ناشر
 موسسه فرنام
وب‌سایت ناشر
 farname.ir
سردبیر
 دکتر افسون حسنی مهربان
مدیر داخلی
 دکتر افسون حسنی مهربان
تلفن
 021-22228051-2
متوسط زمان داوری
 یک ماه
مصوب
 وزارت بهداشت