موسسه فرنام

Natural Environment Change

نام مجله
 Natural Environment Change
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 سالنامه
وب‌سایت
 https://jnec.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2476-4159
شاپا الکترونیک
 2476-4167
مدیر مسئول
 مجتبی یمانی
صاحب امتیاز
 موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 مهران مقصودی
مدیر داخلی
 سید محمد زمان زاده