موسسه فرنام

Journal of Mycology Research

نام مجله
 Journal of Mycology Research
عنوان خلاصه
 JMR
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
شاپا چاپی
 2383-3181
شاپا الکترونیک
 2383-3173
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 علیرضا خسروی
مدیر داخلی
 مهدی تقوی