موسسه فرنام

مطالعات حقوق انرژی

نام مجله
 مطالعات حقوق انرژی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jrels.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2538-3140
شاپا الکترونیک
 2538-3159
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر الهام امین زاده
مدیر داخلی
 دکتر محمد ساردوئی نسب
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 09122524819
پست الکترونیک
 khademi90@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم