موسسه فرنام

Desert

نام مجله
 Desert
عنوان خلاصه
 Desert
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jdesert.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-0875
شاپا الکترونیک
 4752-345X
مدیر مسئول
 پروفسور غلامرضا زهتابیان
صاحب امتیاز
 مرکز بین‌المللی تحقیقات بیابان، دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 پروفسور سید کاظم علوی پناه
مدیر داخلی
 دکتر امیر رضا خشتکار
تلفن
 021-88971717
مصوب
 وزارت علوم