موسسه فرنام

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوراﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی

نام مجله
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوراﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jcep.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-0867
شاپا الکترونیک
 2345-3117
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر الهه کولایی
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0/294
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112396
مصوب
 وزارت علوم