موسسه فرنام

مطالعات حقوق عمومی

نام مجله
 مطالعات حقوق عمومی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jplsq.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2423-8120
شاپا الکترونیک
 2423-8139
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر عباسعلی کدخدایی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-66414424
مصوب
 وزارت علوم