موسسه فرنام

پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران

نام مجله
 پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 گاهنامه
وب‌سایت
 https://ijar.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2251-8193
مدیر مسئول
 دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
صاحب امتیاز
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر ناصر فکوهی
مدیر داخلی
 مرجان والا
پست الکترونیک
 ijar.ut.ac.ir