موسسه فرنام

پژوهش­های ایرانشناسی

نام مجله
 پژوهش­های ایرانشناسی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jis.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2252-0643
مدیر مسئول
 ابوالحسن امین مقدسی
صاحب امتیاز
 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 ژاله آموزگار
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61113037
پست الکترونیک
 jiranic@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم