موسسه فرنام

مدیریت بازرگانی

نام مجله
 مدیریت بازرگانی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jibm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 ‪۲۰۰۸-۵۹۰۷
شاپا الکترونیک
 ‪۲۴۲۳-۵۰۹۱
مدیر مسئول
 طهمورث حسنقلی پور یاسوری
صاحب امتیاز
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 محسن نظری
مدیر داخلی
 منصور توکلی نیا
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.211
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jibm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم