موسسه فرنام

به زراعی کشاورزی

نام مجله
 به زراعی کشاورزی
عنوان خلاصه
 JCI
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jci.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 8337-2008
شاپا الکترونیک
 2345-6957
مدیر مسئول
 غلام عباس اكبري
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 ایرج اله دادی
مدیر داخلی
 نوید یزدانی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/059
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 36040746 (021)
پست الکترونیک
 abujournal@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم