موسسه فرنام

Multidisciplinary Cancer Investigation

نام مجله
 Multidisciplinary Cancer Investigation
عنوان خلاصه
 Multidiscip Cancer Investig
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://mcijournal.com/index.php?sid=1&slc_lang=en
شاپا چاپی
 2476-4922
شاپا الکترونیک
 2538-1911
صاحب امتیاز
 جهاد دانشگاهی
ناشر
 موسسه فرنام
وب‌سایت ناشر
 farname.ir
سردبیر
 کیوان مجیدزاده
مدیر داخلی
 کیوان مجیدزاده
گروه‌بندی
 Q3
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
پست الکترونیک
 info@mcijournal.com
هزینه چاپ
 مجانی
هزینه چاپ سریع
 98-21-88673129
متوسط زمان داوری
 2 هفته
مصوب
 وزارت بهداشت