موسسه فرنام

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

نام مجله
 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
عنوان دیگر
 فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jqclcs.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-560X
شاپا الکترونیک
 2588-5901
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر علی خالقی
مدیر داخلی
 ملیحه علی
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112530
پست الکترونیک
 clcs@ut.ac.ir
هزینه چاپ
 1/000/000 ریال
هزینه داوری سریع
 1/500/000 ريال
مصوب
 وزارت علوم