موسسه فرنام

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

نام مجله
 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان
عنوان خلاصه
 Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 http://nmj.umsha.ac.ir/
شاپا چاپی
 ۲۰۰۸-۲۸۰۰
شاپا الکترونیک
 ۲۰۰۸-۲۸۱۹
مدیر مسئول
 دکتر خدایار عشوندی
صاحب امتیاز
 دانشگاه علوم پزشکی همدان
ناشر
 فرنام
سردبیر
 دکتر پریسا پارسا
مدیر داخلی
 مرتضی شمسی زاده
ضریب تاثیر
 ۰/۱۴
نمایه‌ها
 OTHER
مصوب
 وزارت بهداشت