موسسه فرنام

پژوهش­ های فقهی

نام مجله
 پژوهش­ های فقهی
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jorr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2008-8388
شاپا الکترونیک
 2423-6195
مدیر مسئول
 دکتر سید محمود میرخلیلی
صاحب امتیاز
 پردیس فارابی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر محمدرسول آهنگران
مدیر داخلی
 محمد جواد مظفری
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 025-36166312
پست الکترونیک
 jorr@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم