موسسه فرنام

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

نام مجله
 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jurbangeo.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2383-1456
شاپا الکترونیک
 2423-7779
مدیر مسئول
 دکتر منصور جعفربگلو
صاحب امتیاز
 موسسه جغرافیا
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 دکتر احمد پوراحمد
مدیر داخلی
 دکتر سعید زنگنه شهرکی
گروه‌بندی
 Q4
ضریب تاثیر
 0.029
نمایه‌ها
 ISC
مصوب
 وزارت علوم