تذکر 1 : خدمت اخلاق در نشر (COPE) برای ژورنال هایی انجام می گیرد که موسسه فرنام به عنوان  ناشر  یا  کمک ناشر در وب سایت مجله معرفی گردد و حداقل قرارداد نشریات علمی (ویراستاری و صفحه آرایی و صدور DOI) را با موسسه فرنام منعقد نماید.

  

تذکر 2 : اگر در نام مجله شما از واژه ایران استفاده شده باشد یا وابسته به نهادی باشد، بایستی از The Office of Foreign Assets Control (OFAC) استعلام گردد، در غیر اینصورت متاسفانه قادر به ارائه خدمات نیستیم.

 

شرکت فرنام عضو کمیته اخلاق در نشر (COPE) می باشد و بر اساس آن، آماده سازی و انجام تمام مراحل عضویت و اجرای قوانین اخلاق در نشر بین المللی توسط شرکت فرنام انجام می پذیرد. دقت فرمایید که پاسخ (COPE) حدود سه ماه الی یکسال به طول می انجامد.