تذکر 1 : خدمات نمایه سازی برای ژورنال هایی انجام می گیرد که موسسه فرنام به عنوان  ناشر  یا  کمک ناشر در وب سایت مجله معرفی گردد و حداقل قرارداد نشریات علمی (ویراستاری و صفحه آرایی) را با موسسه فرنام منعقد نماید.

 

تذکر 2 : جهت نمایه سازی در نمایه های بین اللملی نیاز به صدور DOI می باشد. 

 

تذکر 3 : با توجه به اخطاریه از سوی کراس رف، تمامی خدمات صدور DOI برای ژورنال هایی انجام می گیرد که موسسه فرنام به عنوان  ناشر  یا  کمک ناشر در وب سایت مجله معرفی گردد و حداقل قرارداد نشریات علمی (ویراستاری و صفحه آرایی) را با موسسه فرنام منعقد نماید.

تذکر 4 : اگر در نام مجله شما از واژه ایران استفاده شده باشد یا وابسته به نهادی باشد، بایستی از The Office of Foreign Assets Control (OFAC) استعلام گردد، در غیر اینصورت متاسفانه قادر به ارائه خدمات نیستیم.

 

نمایه سازی یا به اصلاح Indexing روشی است، برای ثبت مقالات و اطلاعات مجلات در پايگاه‌های داده‌های علمی معتبر. مسيری که به نويسندگان و ناشران امکان افزايش رويت پذيری مقالات‌ شان را اعطاء مي‌کند، که به ارتقای امکان ارجاع‌ پذيری مقالات و در نهايت افزايش ضريب نفوذ مقاله و نشريه می انجامد. در نهایت این امر، منجر به افزایش ضریب نفوذ مجلات گشته و یاعث ارتقا جایگاه علمی پژوهشی آن در جهان می گردد.

قیمت بر اساس مشاوره برای هر شماره از یک مجله در نظر گرفته شده است.

ارزیابی وضعیت مجله بصورت رایگان و با ارائه گزارش کتبی صورت می‌گیرد.