موسسه فرنام

مطالعات جامعه­ شناختی

نام مجله
 مطالعات جامعه­ شناختی
عنوان دیگر
 نامه علوم اجتماعی سابق
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jsr.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 1010-2809
مدیر مسئول
 یونس نوربخش
صاحب امتیاز
 دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 یوسف اباذری