موسسه فرنام

مطالعات حقوق خصوصی

نام مجله
 مطالعات حقوق خصوصی
عنوان دیگر
 فصلنامه حقوق
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jlq.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2588-5618
شاپا الکترونیک
 2588-6622
مدیر مسئول
 دکتر محمدرضا تخشید
صاحب امتیاز
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 حسن بادینی
گروه‌بندی
 Q2
ضریب تاثیر
 0/059
نمایه‌ها
 ISC
تلفن
 021-61112530
پست الکترونیک
 lawmag@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم