موسسه فرنام

جامعه شناسی هنر و ادبیات

نام مجله
 جامعه شناسی هنر و ادبیات
زبان
 فارسی
نوع انتشار
 دوفصلنامه
وب‌سایت
 https://jsal.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 2538-5046
مدیر مسئول
 غلامرضا غفاری
صاحب امتیاز
 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 اعظم راودراد
مدیر داخلی
 معصومه تقی زادگان
گروه‌بندی
 Q1
ضریب تاثیر
 0.107
نمایه‌ها
 ISC
پست الکترونیک
 jsal@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم