نمایه‌سازي یا به اصلاح Indexing روشي است، براي ثبت مقالات و اطلاعات مجلات در پايگاه‌هاي داده‌هاي علمي معتبر. مسيري که به نويسندگان و ناشران امکان افزايش رويت پذيري مقالات‌شان را اعطاء مي‌کند، که به ارتقاي امکان ارجاع‌پذيري مقالات و در نهايت افزايش ضريب نفوذ مقاله و نشريه مي‌انجامد. در نهایت این مهم، منجر به افزایش ضریب نفوذ مجلات گشته و یاعث ارتقا جایگاه علمی پژوهشی آن در جهان می گردد.

قیمت بر اساس مشاوره برای هر شماره از یک مجله در نظر گرفته شده است.

ارزیابی وضعیت مجله بصورت رایگان و با ارائه گزارش کتبی صورت می‌گیرد.