امروز یکی از کاربران سایت، دو مقاله را برای بررسی سرقت ادبی ارسال نمودند. یک مقاله به پاس اعتماد ایشان به موسسه فرنام، به رایگان ارزیابی و برای ایشان ارسال شد. ازینکه از سرویس بررسی سرقت ادبی فرنام استفاده می کنید، سپاسگزاریم.

 

بررسی سرقت ادبی مقاله علمی با ithenticate

 

سرقت ادبی مقاله علمی

بررسی سرقت ادبی مقاله علمی پژوهشی